Algemene voorwaarden Woonwinkel

Nicole van Kalmthout Interieurs
gevestigd O.L.Vrouwestraat 86 Zegge

Artikel 1. Toepasselijkheid
Artikel 2. Opdracht tot levering
Artikel 3. Annuleren opdracht
Artikel 4. Aflevering
Artikel 5. Wijzigingen overeenkomst
Artikel 6. Bewaring/Opslag
Artikel 7. Risico en eigendom
Artikel 8. Betaling en ingebrekestelling
Artikel 9. Leveringstermijn
Artikel 10. Overmacht en buitenkomende omstandigheden
Artikel 11. Garantie
Artikel 12. Additionele kosten
Artikel 13. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 

Artikel 1. Toepasselijkheid

Deze Algemene verkoop -en leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten van Nicole van Kalmthout Interieurs voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. De toepasselijkheid van eventuele inkoop¬ of andere voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Partijen zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

Artikel 2. Opdracht tot levering

Een opdracht tot levering wordt door Nicole van Kalmthout Interieurs digitaal of schriftelijk vastgelegd. Aan de klant wordt een afschrift van de opdracht ter hand gesteld. Op de digitale of schriftelijke opdracht wordt vermeld het totaalbedrag dat de klant heeft te voldoen, alsmede het bedrag dat de klant als aanbetaling betaald.

Artikel 3. Annuleren opdracht

Een klant kan de opdracht binnen 24 uur, te rekenen vanaf het moment van het tot stand komen van de koopovereenkomst, kosteloos annuleren ongeacht de reden, mits dit schriftelijk of per mail binnen die 24 uur kenbaar wordt gemaakt. Bij niet tijdige annulering dient de klant de goederen af te nemen en het volledige bedrag (ook als de goederen niet mochten worden afgenomen) te voldoen bij aflevering. (E-mail adres via website)

Artikel 4. Aflevering

Bij aflevering op een verdieping en een lift nodig is zullen deze kosten vooraf met u worden besproken. Verpakking zijn wij niet verplicht mee retour te nemen. Indien gewenst worden kosten van afvoer verpakkingsmaterialen in rekening gebracht. Nicole van Kalmthout Interieurs verbindt zich jegens de klant zaken te leveren die nagenoeg gelijk zijn aan afbeelding en staal. Klant dient echter rekening te houden met geringe maat- en kleurafwijkingen van de originele stalen.

Artikel 5. Wijzigingen overeenkomst

Wijzigingen in de overeenkomst (die onder meer betreffen, maar niet beperkt zijn tot wijzigingen in omvang van de levering, soort, prijs en leveringstermijnen) zijn slechts geldig indien deze nader schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen én gebleken is dat omstandigheden bij de leverancier aan de correcte uitvoering niet in de weg staan.

Artikel 6. Bewaring/Opslag

De koper kan de gekochte goederen voor langere tijd door Nicole van Kalmthout Interieurs in bewaring/opslag geven. Dit is enkel mogelijk indien er sprake is van nieuwbouwwoning, verbouwing, sleuteloverdracht of verhuizing. Schriftelijk of digitaal zal op de orderbon de gewenste leverdatum worden genoteerd. Indien de afgesproken leverdatum wordt overschreden, dan dient de klant 50% van het totaalbedrag te betalen, binnen 1 week na overschrijding van de afgesproken leverdatum. Het restantbedrag dient betaald te worden bij aflevering. De goederen kunnen tot maximaal 12 maanden in opslag genomen worden, na deze termijn vervalt de opdracht en de goederen zullen dan eigendom zijn van Nicole van Kalmthout Interieurs en zal het reeds betaald bedrag niet worden teruggestort.

Artikel 7. Risico en eigendom

Het risico (op bijvoorbeeld verlies, beschadiging en waardevermindering) van de goederen gaat op de klant over het moment waarop de goederen in de macht van de klant worden gebracht. Alle door Nicole van Kalmthout Interieurs in het kader van de overeenkomst geleverde goederen blijven volledig eigendom van Nicole van Kalmthout Interieurs totdat de klant alle verplichtingen (waaronder het voldoen van de koopprijs met eventuele bijkomende kosten) uit de met Nicole van Kalmthout Interieurs gesloten overeenkomst deugdelijk is nagekomen.

Artikel 8. Betaling en ingebrekestelling

Indien er een betalingsregeling van toepassing is, dient de klant 50% van de koopsom direct bij aflevering te voldoen, 1 maand later 30% van de koopsom en een maand daarna 20% van de koopsom. Indien de klant niet betaald volgens regeling dan zal Nicole van Kalmthout Interieurs de klant in gebreke stellen. Wanneer de klant in gebreke is gesteld, zal Nicole van Kalmthout Interieurs overgaan tot gerechtelijke procedure of inschakelen van een incassobureau. Kosten hiervoor zijn voor rekening van de klant.

Artikel 9. Leveringstermijn

Nicole van Kalmthout Interieurs streeft ernaar dat de goederen binnen een redelijke termijn van maximum 20 weken worden geleverd. Tenzij anders is bevestigd. Bij overschrijding van deze termijn wordt aan Nicole van Kalmthout Interieurs een nadere termijn gegund van 13 weken. Wordt deze verlenging van 13 weken overschreden dan heeft de klant het recht de overeenkomst te ontbinden en heeft de klant eveneens het recht op restitutie van de koopsom.

Artikel 10. Overmacht en buitenkomende omstandigheden

De leveringstermijn wordt verlengd met de periode gedurende welke Nicole van Kalmthout Interieurs door overmacht is verhinderd aan haar verplichtingen te voldoen. Van overmacht aan de zijde van Nicole van Kalmthout Interieurs is sprake bij een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt en tevens indien sprake is van buitenkomende omstandigheden waarop Nicole van Kalmthout Interieurs geen invloed kan uitoefenen maar waardoor zij niet in staat is om haar verplichtingen na te komen. Nicole van Kalmthout Interieurs heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Nicole van Kalmthout Interieurs haar verbintenis had moeten nakomen.

Artikel 11. Garantie

Nicole van Kalmthout Interieurs hanteert de fabrieksgarantie van de leverancier. Indien schade wordt veroorzaakt door Nicole van Kalmthout Interieurs is zij aansprakelijk tot kosteloos herstel van het gebrekkige goed of tot vervanging van het goed of onderdeel ervan, een en ander ter beoordeling van Nicole van Kalmthout Interieurs Garantie afgegeven wordt in ieder geval niet gegeven op goederen gekocht in de opruiming, showroommodellen en of afgeprijsde goederen.

Indien er sprake is van gebrek en/of schade aan de geleverde goederen dan dient de klant binnen 72 uur melding te maken van het gebrek en/of schade (inclusief foto van het gebrek en/of schade). Deze melding dient kenbaar gemaakt te worden. Indien dit niet binnen 72 uur geschiedt dan vervalt het recht op fabrieksgarantie of restitutie van bedragen. Met uitzondering van constructiefouten, productiefouten en verborgen gebreken, dan heeft de klant het recht om binnen 6 maanden een oplossing te vragen.

Artikel 12. Additionele kosten

De totaalprijs omvat niet de kosten van eventuele extra verpakking, verpakking retour nemen na bezorging van goederen, transport buitenland, gerechtelijke en incassokosten en de plaatsing van het gekochte in het woonhuis en bedrijfspand. De klant is niet bevoegd op de totaalprijs enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen. Alle geleverde goederen dienen te worden voldoen uiterlijk bij aflevering, hetzij per pin en/of contant.

Artikel 13. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op deze overeenkomst en eventueel daaruit voortvloeiende geschillen is het Nederlandse recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.